Image is not available
Regulamin i polityka prywatności - RODO
Slider

Regulamin obiektu Kimura Glamping

§1 Zasady rezerwacji

1. Rezerwacja obiektu „Kimura Glamping” następuje tylko i wyłącznie po całkowitym ustaleniu rezerwacji z administratorem obiektu oraz potwierdzeniu daty wynajmu drogą mailową, telefonicznie lub osobiście.

2. Opłaty za wynajem obiektu „Kimura Glamping” oraz usługi dodatkowe dostępne na terenie obiektu określa „Cennik” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

3. Przy rezerwacji należy dokonać wpłaty zaliczki za wynajem w wysokości 200 zł. Wpłaty pozostałej kwoty za wynajem należy dokonać najpóźniej do 14 dni przed datą rezerwacji. Brak wpłaty w tym okresie jest jednoznaczne z rezygnacją z rezerwacji.

4. Płatności dokonywane są na podany przez wynajmującego numer konta bankowego.

5. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia wynajmu przez Najemcę.

6. Wynajem obiektu na okres jednej doby liczony jest od godziny 15 do godziny 11 dnia następnego, w przypadku opuszczenia obiektu przez Najemcę w godzinach późniejszych niż ww. Istnieje konieczność dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę, jednakże obiekt musi zostać opuszczony przez najemcę nie później niż do godziny 13.

7. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez najemcę rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 14 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

8. Ze względu na bliskie usytuowanie obiektu eventowego „Cicha 23”, wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji do 14 dni przed datą rezerwacji i zobowiązuje się do zwrotu kosztów rezerwacji.

§2 Zasady ogólne

1. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 15 i kończy o 11 następnego dnia.

2. Przyjazd Najemcy jest możliwy w godzinach 15:00-20:00, w przypadku innych godzin przyjazdu należy poinformować o tym Wynajmującego obiekt telefonicznie lub mailowo. W innym przypadku po godzinie 20:00 rezerwacja zostaje anulowana.

3. Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, Najemca ma obowiązek wypełnić kartę meldunkową oraz okazać się dokumentem z fotografią (Ust. Z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).

4. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego Najemcę. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

5. Wjazd i parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w miejsach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

6. Na terenie obiektu panuje zakaz palenia tytoniu poza strefami wyznaczonymi do tego. W przypadku stwierdzenia złamania zasady Najemca zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.

7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22 do godziny 6 rano dnia następnego.

8. Najemca obiektu jest odpowiedzialny pokryć wszelkie szkody oraz utratę wyposażenia powstałe z winy jego samego lub osób Go odwiedzających na terenie obiektu.

9. Najemca powinien bezzwłocznie zawiadomić wynajmującego o wystąpieniu szkody, bądź jej stwierdzeniu.

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy oraz pojazdy Najemcy oraz odwiedzających go osób.

11. W przypadku gdy Najemca znacząco narusza spokój lub dobra innych najemców obiektu oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy wpłaconej przez Najemcę.

12. Najemca przebywa na terenie obiektu na własną odpowiedzialność i w przypadku zdarzeń losowych, problemów zdrowotnych, nie posiada prawa do roszczeń wobec wynajmującego.

13. Wynajmujący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz inne wywołane przez żywioły.

14. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, Najemca proszony jest o zgłoszenie ich mailowo (info@kimuraglamping.pl) bądź osobiście nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. Przerwy w dostawie prądu lub wody.

15. Osoby przebywające na terenie obiektu korzystają z wszelkich atrakcji i udogodnień na własną odpowiedzialność.

16. Korzystanie z sauny oraz balii kąpielowej możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania. Korzystanie z ww. Urządzeń może nastąpić tylko za zgodą i wiedzą Gospodarza obiektu lub pracowników. Jednocześnie informujemy, iż ze Strefy SPA można korzystać do godziny 23:00.

17. Regulamin obiektu i usług podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.kimuraglamping.pl , w srodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz rezerwacji.

18. Dzieci mogą przebywać w obiekcie tylko pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność. Zastrzegamy sobie prawo do wynajmu obiektu dla rodzin z dziećmi tylko we Wtorki.

19. Na terenie obiektu panuje całkowity zakaz wzniecania ognia, używania materiałów pirotechnicznych i rozpalania ognisk poza strefą wyznaczoną do tego.

20. Na terenie obiektu nie może przebywać więcej osób niż jest do tego przystosowany.

21. Ze względu na położenie naszego obiektu w terenie mocno zalesionym, Wynajmujących zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji i zwrotu kosztów w przypadku mocno niesprzyjających warunków atmosferycznych.

22. Za pobyt zwierząt w obiekcie pobiera się opłatę w wysokości 200 zł i Najemca wówczas zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, żeby zwierzę nie zagrażało innym osobom w obiekcie. Zwierzę musi być prowadzone na smyczy. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Najemcę będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty będą przechowywane przez miesiąc, a następnie zniszczone.

24. W obiekcie zabronione jest zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będącymi klientami obiektu) bez zgody Gospodarzy.

Polityka prywatności - RODO

Wypełniając wymóg przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą Twoje dane osobowe – jest Lia Kimura, Cicha 23 Marki, NIP 1133000755 z którą we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem: info@kimuraglamping.pl
2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie (obsługa IT, księgowość, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi i inne podmioty wspierające Administratora przy prowadzonej działalności) – w oparciu o art. 6 RODO na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, bądź w związku z korzystaniem z usług oferowanych lub świadczonych przez Administratora bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań marketingowych czy badania rynku).
3. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia wymienionych powyżej celów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie.
4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie czasowym do tego niezbędnym, w szczególności do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. podatkowych, o charakterze cywilnoprawnym/karnoprawnym).
5. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usług Administratora lub osiągnięcia innego celu zamierzonego przez jedną ze stron.
6. Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO możesz żądać od Administratora – poprzez zgłoszenie swojego wniosku na adres info@kimuraglamping.pl –udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a nadto – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie.
Ponadto – zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.